Ordningsregler

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN NR 11

Dessa ordningsregler gäller för medlemmar och hyresgäster boende i Bostadsrättsföreningen Killingen nr 11, Döbelnsgatan 87, Johannes församling, Stockholms kommun. Ordningsreglerna är ett komplement till föreningens stadgar och reglerar vissa praktiska frågor för boende i föreningens fastighet. Se föreningens stadgar §19.

I den mån ordningsreglerna tillsammans med stadgarna inte skulle ge vägledning i någon fråga kontaktas styrelsen. Fel och brister eller fara inom fastigheten som medlem uppmärksammat skall meddelas styrelsen.

Namn och telefonnummer till föreningens styrelseledamöter finns anslaget på namntavla i gathusets entré & på hemsidan styrelsen.

TVÄTTSTUGA

Den som vill använda tvättstugan ska i förväg anteckna sig på lista i tvättstugan. Endast två tvättdagar får antecknas i följd. På boknings-listan ska såväl namn som lägenhetsnummer noteras för undvikande av felläsning. Maskinerna i tvättstugan får ej användas efter klockan 22.00 då det kan störa de som bor på nedre botten. Det anses som en självklarhet att den som använt tvättstugan noga rengör maskiner, tvättställ, golvbrunnar och golv. Torktumlaren och torkskåpets filter ska rengöras efter varje användning. Om fel skulle uppstå på någon av maskinerna kontaktas någon i styrelsen.

DUSCH, WC OCH BASTU

Den som önskar använda föreningens bastu ska anteckna sig på bokningslistan som finns vid bastudörren. De förhållningsregler och instruktioner som finns anslagna i bastun ska följas. Den som utnyttjat dusch, wc och bastu ska rengöra utrymmena efter sig. Skulle fel uppstå på aggregat eller annan del av duschutrymmet kontaktas styrelsen snarast.

GÅRDAR & PLANTERINGAR

Fastighetens gårdar och planteringar sköts av de boende i husen. Vid behov ska de boende sopa och plocka upp skräp på gårdarna och framför huset samt på vintern sanda vid behov.
Under sommarmånaderna bör alla boende uppmärksamma ifall gräsmatta, blomlådor eller övriga planteringar är i behov av vatten. Vid behov ska även gräsmattan klippas och gräset räfsas upp. Styrelsen ska tillse att erforderliga redskap för bevattning, gräsklippning mm finns tillgängliga. För att undvika ansamling av råttor och möss ska bröd och dylikt inte läggas ut till fåglarna.

Gården får ej heller användas som rastgård för husdjur.

SOPSORTERING

I sopkärlen på mellangården ska avfall sorteras på brännbart hushållsavfall i tillslutna påsar, ofärgat och färgat glas, plåt och tidningspapper. Obs särskild låda för batterier. Hushållssopor får ej ställas i trapphus eller andra allmänna utrymmen utan ska läggas i och därför avsedd behållare.

Inget skräp eller avfall får placeras utanför sopkärlen då detta inte hämtas av renhållningen. Grovsopor och annat skrymmande skräp ska bortforslas av respektive medlem/hyresgäst. Julgranar får inte läggas på någon av gårdarna och inte heller på trottoaren eller gatan.

Behöver du slänga grovsopor såsom kartong, elektronik, kemikalier m.m. hänvisar vi till av kommunen utsedda återvinningscentraler. Närmast finns i Vanadisberget på Cederdalsgatan 7 (www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/roslagstulls-aterbruk). Alternativt kan du återvinna papper och förpackningar på FTI station, närmast är placerad på Frejgatan 61A (https://ftiab.se/).

UNDERHÅLL

För mindre underhåll i fastigheten som tex byte av glödlampor i trappuppgångar och i källare/ vind svarar de boende själva. Glödlampor och eventuell assistans kan erhållas efter hänvändelse till någon styrelsemedlem.

Vid behov av större åtgärder och reparationer ska styrelsen kontaktas.

BRANDSÄKERHET

Enligt gällande brandskyddslagar åligger det de boende i fastigheten att tillse att inte brandfarliga ämnen förvaras i källar- eller vindskontor. Innan eldstad i lägenhet används ska protokoll föreligga från skorstensfejarmästare att den är godkänd för eldning. I allmänna utrymmen såsom entréer, trapphus, vindar och källare får ej uppställas eller förvaras något som påverkar framkomligheten.
Det är inte tillåtet att ladda elcykel eller liknande i föreningens lokaler, t.ex. i cykelrummet. Detta främst pga ökad brandrisk. Elskotrar och elcyklar innehåller samma sorts litiumbatterier som har orsakat bränder. Styrelsen har ansvar att vidta åtgärder när vi ser att så är nödvändigt.
Vi kan aldrig garantera att inget händer, men vi är noggranna med att uppmana och göra det vi kan för att undvika skador.

Ladda aldrig batterier utan uppsikt!

Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen.

TRAPPSTÄDNING

Trappstädning sköts på entreprenad av ett bolag. Vid synpunkter på städning ska styrelsen kontaktas, inte den person som utför städningen.

DÖRRAR och FÖNSTER

Entrédörren får inte lämnas olåst eller upphakad. När porten är låst används kodlås eller nyckel. Meddela inte portkoden till fler personer än nödvändigt.

För att förhindra onödigt drag ska även de andra portarna och svängdörrarna hållas stängda.

Dörrar till källare och vindar ska hållas stängda och låsta. Lägenheternas förrådsutrymmen ska vara försedda med lås.

Fönster som öppnas i trappuppgångar ska vara fasthakade med haspar. Den person som öppnat fönster ska tillse att dessa blir stängda före kvällen.

CYKELRUM

Cykelrummet som finns i fastigheten samt cykelställen på mellangården ska användas för funktionsdugliga cyklar då utrymmet är begränsat och antalet cyklar i fastigheten är stort.

OHYRA

Om ohyra upptäcks ska detta genast meddelas till styrelsen. Föreningen är försäkrad mot ohyra hos Anticimex. Anmälan till Anticimex görs av den enskilde medlemmen.

PISKNING och SKAKNING

Piskning och skakning av mattor etc får inte ske från balkong eller fönster utan endast vid piskställning på bakre gården.

DÖRRHANDTAG och NAMNSKYLTAR

Fastigheten är byggd 1902-1904. Miljöer i trappuppgångar och entréer har bevarats. Dörrhandtag och namnskyltar på lägenheternas ytterdörrar måste anpassas till sekelskiftesmiljön. Dörrarna får ej anpassas utvändigt. Säkerhetsdörr monteras med fördel innanför dörren in mot lägenhet. Vid eventuella frågor kontakta styrelsen.

VATTENLÄCKAGE

Var observant på att kranar ej står och läcker i kök, dusch- och toalettrum. Vattenläckage kan få långtgående konsekvenser.

BALKONGER

För allmän trevnad använd inte balkong och uteplats som förrådsplats. Parabol får ej uppsättas på balkong, fönsterkarm eller fasad. Vid uppsättning av markis ska styrelsen kontaktas för anvisning av markisens utformning och färg.

UTHYRNING I ANDRA HAND

Om du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand, är det ett absolut krav att hos föreningens styrelse ansöka om tillstånd innan uthyrning kan ske.
Godkännande med hänvisning till relevanta skäl kan ge möjlighet till uthyrning under 1-2 år. Längre tidsperioder kräver specifika skäl.