Uppdaterad policy – Andrahandsuthyrning

POLICY OCH REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING AV BOSTADSRÄTTER
En förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening är att så många som möjligt av bostadsrättshavarna också är boende i sina lägenheter samt är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen 7 kap. 10 § och 11 §. Bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller all form av andrahandsuthyrning, även korttidsuthyrning och bostadsutlåning. Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till annan person som avser att nyttja den självständigt.

För att styrelsen skall ges möjlighet att godkänna eventuell andrahandsuthyrning krävs att bostadsrättshavaren i god tid lämnar in en skriftlig ansökan samt ett underlag som styrker uthyrningens omfattning och skäl. Styrelsen förbehåller en handläggningstid på två till fyra veckor.

Ansökan görs skriftligen på den blankett som finns att hämta på föreningens hemsida.

Ifylld blankett samt underlag lämnas antingen i föreningens brevlåda eller direkt till styrelsens ordförande. Tillstånd för andrahandsuthyrning gäller endast för en hyresgäst under en sammanhängande tidsperiod enligt upprättat kontrakt eller som längst ett år. Tiden kan dock förlängas efter en ny prövning. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar.

Om ansökan avslås av styrelsen kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden och få sin fråga prövad där.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

AVGIFT FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING
Vid den senaste årsstämman beslutades att ändra föreningens stadgar så att avgiftsbeläggning av andrahands‐uthyrning möjliggörs. Denna avgift får som mest motsvara tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet. Innan denna förändring kan genomföras krävs dock att förslaget godkänns även vid nästkommande föreningsstämma.

Inför årsskiftet vill styrelsen påminna samtliga bostadsrättshavare som för närvarande hyr ut sina bostadsrätter att lämna in en ny ansökan för prövning.